?>

awon oruko amutorunwa ati itumo

Apeere oruko to n tokasi ipo tabi esin idile. Awon agba le wi pe o feraku. Oruko se Pataki ni ile Yoruba, awon Yoruba kii sii deede fun omo ni oruko, awon oruko Yoruba maa n ni itumo. "#$%>&.,&'&4,&),&,=<%=<'&),)#&(+>&3%)3%), +8,&.'&'&$%&),&'(#-'&!"#$%&! Oro-ise ni oro ti o ba le duro bii koko fonran ninu gbolohunoro-ise ni oro ti o n toka si ohun ti oluwa se ninu gbolohun laisi oro ise ninu gbolohun ko le ni itunmo nitori ohun ni o je opomulero fun gbolohun.Ap. GBIGBE EDAN LO SILE AJEGBESE: Laye atijo eru jeje ni awon egbe ogboni je fun awon ara ilu nitori naa ti olowo ba loo fi ejo ajegbese to taku sun awon ogboni,awon ogboni yoo fi edan[amin ase ogboni]ran onise si ajegbese naa,itunmo eyi nip e ki ajegbese naa o maa bo wa si ile ogboni won a da si oro gbese naa,won a si pase fun ajegbese naa ki o san owo yii eru won nii mu ajegbese wa ona kiakia lati san gbese. Ajao: Fighter with victory. <%&6+&4+&,/,"+&,"+&(+>&%&'&4+&.,&*'&:+&8+(,)>&%&'&(,&4,=#)&,"+&8+(+(,)>&+),&)%%&*'&(,&%)#&"%., -'&,"+&)%%&),&-,%-,%>&%.,&$,/+&%<'&'"'(#)&*'&8%&$%&),)#&,"+&)%%>&+),&)%%%&-,&*'&<%, ,3+)%&/%3+>&*'&4,&4+&%4+*'(,&)%%&%&'&-'&,4+&)%%&),&':'&SX+3)+43%*R0, ,.#4,"+&-#('&),)#&,=<+-#)&)%%>&%&4,.&#)&"+&-'&4,&%(%&="%44&.%<,&/%-'&.,&'&4,&6,&/+"#&'*,), "%=<%(%&'"'(#)0&P,&%&4+&+. Bee ni awon omolokuu ni lati se eto ariya yii ni ojo kerin titi di ojo kesan-an,sugbon eyi ti o wopo julo ni ki awon oku o kije lati pari oku sise,eyi nip e eto ariya ojo keje mu oku sise naa dopin. Ere Abele ni awon ere ti a le se a bile. Taiwo, Kehinde, ige, Ojo [a] Olugbodi [b] Idoha [d] Salako. Oro aropo afarajoruko inu gbolohun yii ni . ki ni Olorun fi ta Bola lore? Idowu, she is likely to run mad because the spirit of the stubborn Idowu will fly into her head and make her go insane. (#-'&*,&),&%=<%(%&/#/'>&.,&+),*%)&<%&$%&),)#, .#<#>&.%<,&+),*%)&<%&$%&),)#&,3+&'.%&-%)>&.%<,&),)#&%1%8'&-%)>&.,&+),*%)&<%&/+&'(#-', *,>&.,&'&4,&6,&=<%3#(%&.,&'&3%(#-'&+),&)%%&4,)#&'(#-'&)%%>&+),&)%%&*'&(,&,.#4,"+&"%=<%(%, '"'(#)>&%&'&4,&+. Dada is also called Dada awuru or olowo ori and are known to be strong and stubborn; * Oke This is a child born with unrupted membranes all over his/her body; * Olugbodi This is a child born with supernumerary digits (six fingers); * Ige This is a child born with breech or footing presentation i.e. (A) aitete mole, ole mu oloko (B) awon ode adugbo Karonwi (C) awon olosa fese fe (D) leta adigunjale (E) ojo gbogbo ni ti ole, ojo kan ni ti olohun. "'(#)&.#&'&),)#>&<'*%&"'(,&,4'('&-%)&),0, 8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&8+4%)&/+"#-,-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&/+"#&%$+&6#)6#), 8%&-%&74&G^&Y&O>&GQ&Y&Q>&GO&Y&J>&W\&Y&J>&OG&Y&J>&-,&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&/+"#, %$+&6#)6#)&8+.%&.%<,&8+:+>&-,&'&4,&8%&<++&,(#6+&%)#&.,&'&6+0, 3,3+&4,&'&<'*%&'=#)&+4#&.%<,&.,&%$')&%*+>&'4'>&+8+(+>&,$'&-%&74&WT&Y&^>&O\&Y&^>&Q@&Y, ^>&J@Q&Y&^>&J@I&Y&J>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y>&-,&'&$%&=<%3#(%&,4+=#)&%.,&,=<%"%>, ,$'&*'&4,&),&,4+=#)&%.,&,=%<%"%>&4+&+. ?/'4.+",&.,&,=<%%),>&:'$'&4+&+.'&)%%&<,&8'&4+&-'&4,"+&*,,>&+. "#$%0, ;<'=<'&%$')&'(#-'&.,&'&$%&),)#&,$+&*,,&),&'&),&%=<%(%&%.,&%4+&.,&'&$%&),)#&(+>&.,&'&<%&.,)&"', '(#-'&$')*,>&8'&=<%3#(%&$,/+&*'&8%&:+&6#)&'&),&'(#-'&9%<%>&!8'&%.,&N8,&_,8'0&! (A) awon oloja tita maa n pe de pe de oja (B) eran igbe kii po loja (C) imura awon eniyan kii dara to (D) kanga maa n lomi ninu (E) oorun asungbadun maa n wa. The Yoruba believe that a baby may come with pre-destined names. "#$%>&<%-%))%&),&$%&8'&%$')&,$#"'&(+&/+"#0&B$+&*,&"+&-+(+&"':#, 4#=<')&8'&$,/+&'1#)&.,&'&$%&),)#&(+&-,&4+&-+-+(+0. Ni Oril . Ona meta Pataki ni a le gba lo oro aropo oruko ninu gbolohun. Sugbon o ku ojo meta ki oro yii dele ejo ni Tolu, ore Dele fi ara han awon olopaa pe oun mo nipa isele ibi ise awon Bola. Oruko . 4. Ajala: One who has fought and survived. Won maa n pe oro so ni. Apart from the twins series, other children born in Yoruba land in peculiar circumstances or ways are given pre-destined names too. The Yoruba people believe, though not strongly, that if the mother of a twins should fail to give birth to another child after the twins i.e. "'(#)&-,&'&4+&'1#)&-%)&7%.%-,&),)#, %*+&$%>&%&'&/+&'(#-'&)%%&),=<%&IJ>&%&'&4,&=<%3#(%&%.,&%$+&'"':'&8+:+0, '1#)&.,&'&"%=<%(%&%.,&+*,&.,&'&4+&7%.%-,>&),)#&%*+&$%>&%&'&-%&74&JGW&Y&^>&JJ&Y&^>&W\&Y&^>, OG&Y&^0&?&'&4,&8%&$'&%4'&6#)6#)&),=<%.,&%&<%&)=<%3#(%&)%%0&?&'&),&4+&'1#)&)-%), +"+=<,)&),&%-'-'&)%%>&%&'&4,&4+&%3#(%&)%%&6#)&':'&8+:+0, B.#8'&'(#-'&*,,&),&! Akanmu: One who is personally chosen. '(,&%$')&%=<%&$'",&.,&'&-'&$%&"+-'>&.,&$')&4,&6,&,$+&*,&"+&$%&"'$'>&$')&6,&"+, %&"'$'&/+"#&%4+&%.,&+3,3,&(+&),>&<%-%))%&),&%$')&,-,"'&-%)&4,&$%&/+"#&(+0. Dadadada ni omo ti irun ori re takoko nigba ti ode ile aye. "%%(,)&%$')&'8'&,4(+%">&.,&+),*%)&<%&-'&'(#-'&)%%&4,&%(%&="%44&.,.#)>&.%<,&%$')&)"%&., .%<,&.%<,&'8,&'3'&.,&-,=<+>&%&'&6'&+*,)&%3,*+&,<,"+&-%)&/+"#&'8,&)%%>&%&'&$%&6,&6'&'(#-', .,&%&-'&4,)#&,-+&-%)>&%&'&4,&4+&+. O to odun meta ti okookan won ti kuro nile oko. Bi apeere aroko alaye ekunrere lori bi won se n se ounjeti a feran julo yato si pa ki a se apejuwe re. Ewi alohun-;je ewi ti a jogun lodo awon baba nla wa,nitori pe awon. Kurani Alaponle ede Yoruba. h . '&/+"#, $%>&%&4,&=<%3#(%&%&'&3%(#-'&%$')&+),*%)&)%%0, 74&GO&Y&O>&O@&Y&J>&QT&Y&J>&JG^&Y&J&.,&%&<%&6+&-,&! A le pe oro bi eemeji tabi eemeta. '&)%%&6#)&':'&8+:+&.%<,&8+(,)"%&S^&'(&JQ3%*4R&%&'&/+&'(#-'&)%%, ),=<%&8+:,"%& SJG.,8+4R&%&'&4,&4+&+. Awon metalelogun ti a sin pelu oba ni won gbagbo pe yoo maa se iranse fun oba lona orun ati ni orun nibi ti o n lo. salaye ona ti a n gba sin awon oku wonyii; i. eni toku somi,ii. A ko le fi oro-asopo so oro aropo oruko meji papo.apeere, 5. AinaAina ni omobinrin ti o gbe iwo korun lati inu iya re wasi aye. Akooni ati ode ni awon omo Ajaka. Apeere, /'"'/'&%$')&+),*%)&),&-'&$')&$,/+&'(#-'&! (iv) Inu leta-;ibi yii gan-an ni a o ti soro lori idi ti a fi n ko leta. (2. Awon Yoruba gbagbo pe bi eniyan ba ku yoo lo si orun,yala rere tabi orun apaadi. E. Ile wa gbayi o gbeye. "'(#)&,*,/%3%&*'$&%&3%3%>&'&3%:#0, -,&%&/+&'(#-'&8,8'&*,&4,&%$#*+&'<,)(,)&)%%>&.%<,&?.%(,&(+>&),=<%&8+:+&/+(+>&-,&%&4,&.#), -%&74&JGT&Y&J&4,>&'&3%:#&'*,&)%%&)%&*''&3%$'&3#('&%&4,&.#)&"+&-%&4,&'8,>&-,&+),&)%%, ,<,8'&(+&.'&. '(,&'"'=#)&),&'"#$%>&'"#$%&4,&),&'(#-'&(+&.,&%&%<%&-'&'(#-'&*, 4,&%(%&'(#-%&%$')&%"%=<+3+&<%&<%&$%%&4+>&.,&+),*%)&6,&'(#-%&*,&4,&'$'>&'&3%:#&.,&'&<%, +),*%)0&9%-%)%&%&"+&-'&'(#-'&*,&),&G@G.,8+4&/+"#&'*,)&.%<,&':+&%(%&,=,&.,&'&<%&8', (+0&<%-%)%&%&"+&/+&'(#-'&),&6,&=<%3#(%&%&'&4,&8%&%/+&),&%"+&),&%='&8+:,"%&'(#)>&%&'&"+. Aja dudu meta ni won ri ti o sa jade ninu ina yii won si ri okan ninu won sa ladaa. Orisii ona meta ti a le ri oro aropo oruko ni [a] ipo eyan,oluwa,abo. Bakan naa, eran igbe ki i pop o loja nitori awon ode ki i ri eran pa ninu igbo, bee gege ni eso igi kii saba pon lasiko yii. Ajayi dudu bi koro isin. Eyi ni orisii oruko ti a ni ni ile Yoruba. Laye atijo odidi ojo meje, mesan-an tabi ju bee lo ni ariya oku sise maa n gba ni ile oku agba.Awon okorin yoo maa ki oriki oku,awon onilu yoo si maaa sise owo won. AKANLO EDE ATI ITUNMO WON FI AAKE K'ORI - Ki eeyan binu tan KAN OJU ABE N'IKO - So ooto. (A) aisankaisan ko wopo (B) eso igi ki i saba pon (C) efon n dinku (D) oju ogbe n san kiakia (E) oorun asungbadun. Tokunbo Omo ti won bi si Ilu oyinbo tabi ile. Ni ojo kejidinlogun isinku ni eto yiyo ese oku agba obinrin kuro ni nu ebi. ),&+8,&+4#>&-,%-,%&),&+8,&+4#&)%%&*,'&6,&4,"+>&%&'&/+&),&J@^&.,8+4&4,&%(%&'8'&)%%>&.%<. I>&%&'&/+&'(#-'&*,,&/%/'&),=<%&8'-%)"+"'=#)&SGJ&.,8+4R&%&'&4,&"'&4,&,)#&%=,):#&.%<,&-, %&"'&4,&+.,&'3'>&%&'&:'-'&"'(,&,8'&'/+&.#.#>&%&'&$%&-%&74&JO@&),=<%&SGJ&.,8+4R&%&'&$%, =<%3#(%&=+=+&<,&,6+&'-%)$%0&B*%)#&*'&4,&4+"+0, '(#-'&*,&),=<%&GJ&.,8+4&%&'&4,&-%&,$+&%$')&'<%&-,)),&TF&JCO@&%&'&$%&=<%3#(%&6#). ap iwe, ile, bata, ewe, igi: abbl. Ipa ti awon elesin, LIT:Ewi Alohun gege bi orison ironu Yoruba: Ofo, Ogede, Itan riro, o je mo aroko asariiyanjiyan, ijiroro lori ori-oro ti o je mo aroko asariiyanjiyan, kiko ilapa ero, ASA:Asa Isinku ni Ile Yoruba: Orisiirisii ona ti a n gba sin oku, oku omode, oku agba, itufo, itoju oku ati sisin oku agba sinu ile. LIT:Itupale iwe asayan ti ijoba yan. (a) ekun (b) fere okinkin ati ilu koso (d) orin. Ofin to de ere kookan, ohun elo, ASA:Ere idaraya-;Ere igbalode. Oro di pen-n-tuka. Abuke Awon babalawo ati adahunse ni i se etutu sinsin re, Inu igbo ni won sin in si, ninu ikoko,won a si sin, Babalawoawon agba awo ni i se etutu sisin oku babalawo, pelu eye ti o ga ti won yoo fi se etutu lati yose re, Ode awon ode nii se ayeye oku ode sisin,oro pataki. Kindly do check back. Oro ise Asoluwadabo : ni oro-ise ti oluwa ati abo le gbapo ara won.Eyi ni pe a le si oluwa ati abo ni ipo pada laisi iyato ninu gbolohun naa. Se akiyesi awon ona ede inu ayoka ati itumo won ni ibamu pelu bi onkowe se loo. EDE:Akaye oloro geere kika ayoka ni akaye, didahun ibeere ti o wa labeayoka. Idi niyi ti awon agba fi maa n se akiyesi ipo ti omo ba gba waye, Ipo ti ebi wa, esin idile baba ki won to fun omo ni oruko, Yoruba ni ile laawo ki a to so omo ni oruko. ounje po bi ile bi eni. Awon iyawo,omo,ore,ati ebi yoo wa bere si ko ebun,ounje ti won ko way ii ni won lero pe yoo wulo fun oba lona irin-ajo ti o n lo.leyin gbogbo eyi ni won yoo wa ro eepe bo gbogbo ohun ti o wa ninu koto. Eni ti sango pa. iii. Oruko to n toka si ipo obi saaju tabi ni akoko ti won bii. Daruko awon ona ti a n gba lati gba gbese ni aye atijo, EWI ALOHUN GEGE BI ORISUN AGBARA ATI IMO IJINLE YORUBA. Se itupale asayan iwe ewi kin-in-ni ti ijoba yan. %$%&%*%)6+&'8'&(+>&3%)3%)&),&.,&%&<%&/+&),&'(#-'&.,&'&):+>&*'&4,&3%&$%&"'1#)&), -,%-,%>&),.'(,&9,<+",&$,/+&5N),-+),&.,&'&<%&/+&'(#-'&! Mefa wa fun ope nigba ti mefa wa fun ota. "'(#)&+8,&8,8'&S74&QGF&TR&%&'&8%&/+&'(#-'&*,&6#), ,3%<'<'&"'$'&+$#&=<'=<'&<'*%&-,&%&.'&:%3+&-#('&),)#&,"+&$%&"%('>&.%<,&-,&%&. ASA:Ona ti a n gba gba gbese osomaalo,elemun-un. Ara awon eniyan yii ko gba a, won si ina bo inu ile alapa yii. '(#-'&)%%&),=<%&G^&%&'&4,&8%&6,&'8,&)%%&$')&,"+&$%&.%<,&,"+&,.%:%&$%0&?&4,&"+&.#)&6, '8,&)%%&$+>&%&4,&.#)&"+&6,&*%&_'. ASA:Asa- Asa Isomoloruko: Amutorunwa, abiso, inagije abbl. Atunyewo idanwo lori ise odun yii ninu ede, asa ati litirso. Agbara oro ti a fa yo ninu oruko ti a fun ohun-elo oogun kookan ni o wa ninu ihun ofo ti a pe si oogun naa. Babarimisa means a baby whose father dies shortly after he or she was born. "'(#)&4+&')%&$%&),&(+(+0, -+:+&),)#&'4#&.#).#)>&%&'&-%&74&T&Y&O>&%&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&8+:+>&%&'&=<%3#(%, ,4'3,&/#/'>&%&'&4,&=<%3#(%&6#)&%)#>&<%-%)%&%&'&4,&.#)&=<%3#(%&6#)&'1#)&(+(+&=<'=<'0, )%&4,"+>&<%-%)%&%&'&4,&4+=#)&%$')&.,&$')&)-'(,(%&+),*%)0. AKANLO EDE: Yoruba ki i fi gbogbo enu soro. Ki o so idi re ti o fi tako ero naa,eyi gbodo je pelu ekun rere alaye. Oba Adebisi, Adegorite, Adegoroye, Adesoji, Adegbite, Adeyefa. Ni ojo isinku; Akara didin ni awon omolooku yoo pese lopolopo fun awon eniyan lati aaro di ale. '&)%%&),&+-%)&),&':#8'>&'&"+&4+&),& %='&8+:,"%, '4%)>&.%<,&%='&8+.%&'4%)>&.%<,&%='&8+4%)&%('0, .%<,&,"+&,.%:%&$%>&%&'&<#&'8,&4,)#&,-+&'8,>&%&'&/+&'(#-'&*,&4,)#&'8,&)%%&),=<%&JO@, )%%>&),/%&%=<%(%&!"'(#)>&?)=+",&! 3. AlagbedeAwon alagbede nii se oro igbeyin fun oku alagbede, lati yowo re kuro ninu egbe.Inu ile aro ti alagbede, naa ti n sise ki o to ku ni a ti maa n saba se etutu, Yato si gbogbo awon wonyii,awon Yoruba a maa ro oku paapaa eyi ti o ba je oku oroju ti, won gba pe iku re kii se lasan,awon agba adahunse tabi oloogun ni o maa n ro oku, ki. Oro di pen-n-tuka. Laarin odun mefa yii, Bola ti di oga agba ni ile itaja kan ni Eko. Meaning, translation and how to say, so orisii oruko mewa ti awon Yoruba n pe Olorun ati itumo won in Hausa, Igbo, Pidgin, Yoruba, English| Nigerian Dictionar. Ko apeere aka nlo ede ayaworan mefa sile. Awon eegun alarinjo ni won maa n fi orin, ijo ati idan pipa da awon omo kaaro-oo-jiire lara ya laye atijo sugbon olaju ati imo ero ni aye ode-oni ti so o di ere ori-itage, ori ero asoromagbesi ati ti amohun-maworan. )%>&6#)&+),.,&'&<%&),&%,4%)&,-'>&.,&,-'&<%&)1#)&+),*%)&+),*%)>&-,&'&8%&8#&'8,&)%%>&$, %=<%(%&'"'(#)>&%,4%)&,-'&)%%>&*'&4,&4,"+0, %*+&(+&8%&):+>&%&'&/+&'(#-'&*,&4,)#&'('('>&6#)&+),.,.&+(#&)%%&)<%>&.%<,&.,&%*%&(+&8%&):%>. Ipede yii je (a) akanlo ede (b) afiwe (d) asorege. Awon naa se akiyesi iwa Bola yii nitori won mo pe o maa n gba ebun lowo awon kan. Won pinnu lati fa oju re mora sugbon bi eyi ko ba se e se, won yoo wa ona atisakoba fun-un. Gbolohun oniponna-; ni gbolohun ti o ni ju itumo kan lo.gbolohun oniponna le je eyo oro tabi apola kan ni o maa ni ponna. Ork e ptk gan-an, s e kk. "'(#)&"+&6#)&'&),&%<'>&'&"+&6#)&'&),&,*,&%.,&'-,-,&.,&'&3%(%>&4#=<')&4,&6#)&+4+>&-,&'&4, ),&QJ&Y&.,8+40&P'&4,&8%&<+(+&6#)&%=<%(%>&%.,&'-#)&%.,&%<'&"'3'&! Ere omode je ere ti o wopo laarin awon omo keeekeeke, apeere omode ni; eye kiko, sise oko ati iyawo, fifi yerupe se ounje, eye meloo tolongo waye, ekun meran talo wa ninu ogba naa, Booko-Booko. Akangbe: One consciously or deliberately carried. JEHOVAH-ROHI: Itumo oruko yi ni Oluwa oluso aguntan wa (Ps 23: 1). Eni ti sango pa. Awon mogba nii se etutu sisin re. "'(#)&S?9L?a?M, '(#-'&*,&4,)#&'8,&),=<%&T^>&-,&%&=<+&6#)&'<,)(,)&)%%&8#>&),&%=<%(%&! Oro aropo oruko ni eto to n toka si iye bi eyo tabi opo.apeere. ,.#)#&SL'8&J\F&\R&=<%$+&6#)&':'&8+.%&-,&'&4,&-%&74&GJ&Y&^>&GO&Y&^>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*, ),=<%&8+:+>&.,&%&<%&6+&-,&! 1.Ko leta si ore re,ki o si salaye fun un nipa ile-iwe re titun ti o wa bayii. Awon omo amutorunwa naa ni awon wonyiiif(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[580,400],'edudelighttutors_com-box-4','ezslot_6',606,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-edudelighttutors_com-box-4-0'); 1.Igeige ni omo ti abi ti omu ese jade lati inu iya re,o le je okunrin tabi obinrin. "#$%>&4#=<')&.,&$')&-'&8'&%$')&,.#8'&(+>&%.,&,$#"'&(+&/+"#, #=<')&),)#&,$+&*,0&B$'&=+=+&<,&+),.,&'&4+&%"%<%/%%3+&,$+&*,>&$%&8'&%$'), #8'&'(#-'&! Ko si isorokisoro ti o de ba eda laye tabi ohunkohun ti eda le fe se iwadii re ti apeere re ko si ninu ese-Ifa. Ki ni idi ti igi eleso ki i fi so tobee lasiko oye? 1,000 je [a] egberun [b] eedegberun [d] ogoje. Ero awon Yoruba ni pe gbogbo ohun to wa laye lo ni oruko asiri,ti eniyan le mo ,to le fi pe ohun naa lati sise ti eniyan fe.Bakan naa ni pe ti eeyan ba mo orirun tabi iseda nnkan, eeyan le lo won fun anfaani tire. Mokandinlogbon (mu-ookan-din-ni-ogbon)29, Ogowaa yii tun ni akanda oruko kan pataki ninu ede Yoruba, Aadotan (ewa-din-ni-ota)=(20 x 3) 10=50, Aadorin (ewa-din-ni-orin)=(20 x 4) -10=70, Aadorun-un (ewa din ni orun)(20 x 5) 10=90, Aadofa (ewa-din-ni-ofa)=(20 x 6) 10=110, Aadoje (ewa-din-ni-oje)=(20 x 7) 10=130, Aadojo (ewa-din-ni-ojo)=(20 x 8) 10=150, Aadosan (ewa-din-ni-osan)=(20 x 9) 10=170, Aadowaa (ewa-din-ni-owa)=(20 x 10) 10=190, Ti a ba lo isiro ilopo ogun, onka naa lo bayii, 500(400 + 100) =Eedegbeta (200 x 30) 100, 700(400 + 300) =Eedegberin (200 x 4) 100, 2000(200 x 10) Igba mewaa)Egbawa (egbaa), Ko awon onka sile. '4#&8+6%&)%%>&. 1.Leta ni a maa n ko si ore,ara,ebi ati ojulumo. onitohun toka si (a) Ayoka (b) Dele (c) Bola (d) Tadese. ti Won ni lati se fun un ni sisipa ode ti a mo si ikopa ode eyi ni etutu ti won maa n se ki awon eran ti ode naa ti pa nigba aye re ma baa hun un,ki o sile je ki awon ode to ku laye maa ri eranko. The most common generic names (orko mtrunw) in Yoruba land are Taiwo and Kehinde (altogether known as bej) which are given to twins. Ewo ni ooto? The first born of the twins is called Tw, a shortened form of T-aiy-w (taste the world) while the last born of the twins is called Khnd which literally means the last to come. Poultry Farming. Abo inu gbolohun yii ni - [a] baba [b] pe [d] mi. Folarin Olatubosun.o.i 75. 1.Ige-ige ni omo ti abi ti omu ese jade lati inu iya re,o le je okunrin tabi obinrin. Ewo ni oro-ise ninu gbolohun yii Ade gun keke'(A) Ade (B) gun (C) keke (D) gun keke. ti o ti ku kuro ninu egbe ki awon to ku le maa ri se. Adewoyin S.Y (2006) Imo, Ede, Asa Ati Litireso fun ile Sekondiri Agba Corpromutt Publihers Nig Ltd Oju iwe 115-162. Lasiko oye (A) awon itanna ti o tan yoo (B) igi eleso kii tanna (C) igi eleso maa n gbe danu (D) itanna igi eleso ti o maa n po (E) itanna igi eleso ti o maa n re danu. AKOLE ISE: ISOMOLORUKO II - AWON ORISIRISI ORUKO ABISO AMUTORUNWA ABBL. Eni ti o pokunso. OkeOmo ti o maa n daku ti won ba n fun ni ounje ni idubule. In some cases where triplets are born, they are named Taiwo, Kehinde and ta k respectively. Ibi mokanla ni awon oloye to gbe oba yoo ti duro ki won to de Bara nitori pe ibe jinna die si aarin ilu.Nibi kookan ti won ba ti duro si ni won yoo ti fi eeyan kan ati agbo kan rubo. Awon onile ati ayalegbe gbogbo gbe iku ta, won ya sita bi eesu pelu ibon , ada, ofa, igi, obe-ere, ati kumo. Idi niyi ti awon agba fi maa n se akiyesi ipo ti omo ba gba waye, Ipo ti ebi wa, esin idile baba ki won to fun omo ni oruko, Yoruba ni ile laawo ki a to so omo ni oruko. Awon wunren aropo afarajoruko niwonyi. Orisa Oko/Idobatala Efunjoke, Opakunle, Soyinka. the child came out of the womb with the legs first; * Omope This is a child born later than the normal period of utero-gestation; * Ajayi This is a child born with face downwards. Won maa n fun won ni oruko bii ebe tabi epe ki won le duro.ap, DurojayeKi o duro ni ile aye je igbadun, KosokoKo si oko ti a o fi sin oku re mo. ORO-ORUKO ALAISEEYAN:- Eyi ni oruko to n toka si awon nnkan ti kii se eniyan AP. 74&TT&Y&J>&J@J&Y&J>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,&),=<%&J@@&Y&J>&-%&4,)#&'8,>&-,&'&4,&*%&,"+&(+&4, 74&WW&Y&J>&IJ&Y&J>&I^&Y&J>&GQ&Y&J>&.,&'&<%&)6+&,3%4,&! oro ti o ba tele atoka iyisodi ko/o gbodo je oro-ise. "'(#), 3%>&!"'(#)&*'&*')3%&%4+&%.,&%=<%(%&6#)&,(#6+&+),&<+>&%&'&8%&=<%3#(%&%.,&%$+&6#)&'4#. Oro ti o le dipo ba ese won soro ti afa ila si ni idi ni (A) ja (B) korin (C) palemo (D) ranti (E) salo. "'(#)&%.,&,4+"'='&%*+&(+&%.,&%$')&8,,(%)0, 9,&'&.,&)4+&+"+*,>&*'&4,&3%(%&6#)&'&S?8,)R0, '(#-'&*,&),&,=<%&GJ>&%&'&4,&8%%&-%&74&)%%&),=<%&8+.%>&.,&%&<%&),"'&'-#)&%.,&%=<%(%, ),)#&,4+&$%&.%<,&),)#&,(,)&%:'&$%>&%&"+&4+&<+&6#)&':'&8+.%&.%<,&:#<+&"'0, ),=<%&8+.%0&H,&%&<%&6+&4+&'1#)&-%)>&%&'&8%&/+&'(#-'&*,>&*'&4,&6%(%1%)&<,&! Bi a ti n sin oku oba yato patapata si bi a ti n sin oku eniyan lasan.Awon oba alade po ni ile, Igba oye je igba ti awon eniyan koriira ni ile, Ategun oye maa n se akoba fun igi oko nitori gbogbo itanna igi eleso ni o n gbon danu, nipa bee, igi eleso ko ni le so to bee, omi inu odo a gbe kiakia, beeni opolopo kanga ko si ni sun omi, omi a wa di owon gogo. Toka si gbolohun ti o je ooto nipa akaye yii. Merin (mu erin)=4 Ikerin (iko erin)=4, Marun-un (mu aarun=5 Ikarun-un (iko arun)=5, Mesan-an (mu esan)=9 Ikesan (iko esan)=9, Mewaa (mu ewa)=10 Ikewaa (iko ewa)=10, Mokanla (mu okan-le-ewa)11 Ikokanla (Iko-okan-le-ewa)11, Mejila (Mu-eji-le-ewa)12 Ikejila (iko-eji-le-ewa)=12, Metala (mu-eta-le-ewa)13 Iketala (iko-eta-le-ewa)13, Merinla (mu-erin-le-ewa)14 Ikerinla (iko-erin-le-ewa)14, Ogowaa yii tun ni akanda oruko kan pataki ninu ede. Iwo ati Kayode niyoo soju wa. Eyi ni orisii oruko ti a ni ni ile Yoruba. oro lai figba kan bo'kan ninu GBE IDI FUN UN - Gbe osuba fun tabi kii kare ABUSE BUSE - ki nkan ri bi eeyan se fe k'ori FI ABARA KEKERE GBA NLA - Ki eeyan se nkan ti eeyan mo wipe, ti won ba se pada fun ohun, yoo ju eyi ti ohun koko se fun eeyan lo. 5. TAIWO (To-aye-wo):omo ti o koko wa saye ninu awon ibeji. "#$%&*'&4,&8%&4'&,"+&)%%>&),&'4%)&%.,&),&'(#0, JJI0& !(#-'&!"#$%&"%.,&"+&:+&-,&%3#(%&$%&-,&'&=<%>&'(#-'&*,&:+&%$')&%)=+",&.,&'&$%&),&,.+. Asa ijo jijo eyi ti o maa n suyo ninu tilu-tifon yala nibi ayeye isile, Ohun ti a ko ka kun asa gege bi a ti se ka a ninu ayoka yii ni (A) aso wiwo (B), Ijo jijo maa n suyo nibi (A) ayeye (B) ikini (C) imo ero (D) iteriba (E) olaju, Awon ti o n da omo kaaro-oo-jiire lara ya ni (A) Eegun alarinjo (B), so o di ere ori-itage . 7. Bola n sise ni (a) ile itaja (b) ago olopaa (c) kootu (d) soosi. Ko apeere ewi alohun ti o je mo asa isinku. Oginni:Eni ti o maa n roar n tele ginniginni. This comes after the childs ritual birth, massage of specific body parts and other rites as well. "#$%&):+&:#&'=#)&%.,&'6'>&.%<,&%*%:'&*,'&$#>&.,&+),*%)&"+, B$+&*,&:+&,$+&.,&*'&4'&),/%&%$')&'(#-'&! '&)%%&6#)&'=':,&':'>&%&'&6,&%(%&$%&/%8'&4,&%*+&*,&'&),&'$'>&.%<,&-,&%&"'&4,&'(,&'-+, .%<,&-,&%&$%&),)#&'*%(%>&.,&%(,$'&-'&),&3,&'&"'$'0&H,&'&<%&)4+. "#$%>&'&4,&),&,=<%=<'&),)#&(+&/+"#&,=<'*%0, ! Akekoo gbodo soro lori egbe mejeeji bi o tile je pe yoo fi si ibi kan ju ibi kan lo.Akekoo koko gbodo soro lori egbe ti ko faramo lori awon ohu n ti o dara ti o wa nibe,yoo wa soro lekunrere lori iha ti o faramo gbogbo awon ohun ti o ba so nibi ni yoo fibi ohun ti o wa ninu koko eyi ti ko faramo subu,ibi ni yoo ti fi idi iha ti o yan mule. oro aropo oruko ni eto to n toka si eni.apeere. .#)&8%&6,$+>&-,&%&4,&.#)&8%&'+&4#&%(%&%"%<'*#)&)%%>&,*%)#&*'&4,&4+"+>&%&'&8%&/'&4,&.,., '8,&),=<%&SGJYR&+),&)%%&*'&8%&8#&'8,&)%%>&*'&4,&8%&6,&6'&'8#&)%%>&),&%=<%(%, 3%3%>&!"'(#)&"+&6#)&+),*%)&),&%=<%(%&%.,&%4+>&"%.,&"+&:'<%&"'(,&'1#)&=<'=<'&.,&! Oruko amutorunwa. Se akosile abuda oro-ise marun-un pelu apeere. (A) ada, igi, ofa (B) ada, ofa, ibon (C) igi, kumo,, obe-ere (D) kumo, ofa, ada (E) obe-ere, ida, ofa. Akekoo gbodo lo akoto ode oni lati gbe ise re kale. Aina Omobinrin ti o gbe ibi korun. 4. Oro wa di eni to fe ku pade eni ti yoo pa a iro ibon yii ko da awon ara adugbo duro rara, se ti a ba sun ewure kan ogiri o le bu ni je. 8%&8#&'8,&)%%>&-,&'&4,8%%&6,$&+>&<%-%)%&-,&%&8%&6,&'(#-'&)%%&=<%3#(%&6#)>), %=<%(%&! - je okan lara awon ona ti a n gba ya owo laye atijo. Bola fi ete onibara re to iyawo re leti, won si pinnu po lati fi adura ati isera bi ogun esu wo. Eyi ni orisiirisii ona ti awon Yoruba n gba lati gba owo ti ajegbese je pada lowo re leyin ti akoko to da ti koja.Awon ona naa niwonyii. Ese-Ifa-; je akojo ogbon ati imo-ijinle Yoruba lati irandiran. Ti a ba fe ko leta gbefe, eyi ni awon igbese ti a gbodo tele nigba ti a ba fe ko o. '&4'('&4,&+),*%)>&8%&/+&),&':':#8'0, ,4(+%",&3%>&4,&$%&4,<+>&<+&)%%&),&,$'&)%%&"+&:+&%"%<%/,)&8%:+8#&)%%0&?&'&8%&/+&'(#-', *,&),=<%&GJ&Y>&%&'&4,&8%&-%&74&JT&Y&J>&JJO&Y&J>&J@T&Y&J0. Akekoo yoo wa gbe ero tire kale ni eseese, ki koko re wa ni ipari ohun ti o ba ko. "#$%&*'&4,&$%&/+"#&(+&),=<%&=<'=<'0, -%&74&Q&Y&^>&OG&Y&^>&WG&Y&J>&JJ^&Y&O>&-,&'&4,&/+&'(#-'&*,),=<%&G^&Y&.,8+4>&-,&'&4,&8%, /+&'(#-'&)%&),&%='&8+:,"%&'(#&%.,&'4%)0&!"#$%&*'&4,&*')3%&,*+&%.,&%/'"+&4,&%(%&(+0. Gbogbo nnkan wonyi ni isoro igba oye lara awon eniyan ayafi isoro. Bola je omo odun ogbon nigba ti o laya, o fi odun meji ju iyawo re lo. ORUKO AMUTORUNWA ATI ITUMO WON:: (1. IFORODARA: ninu iforodara ni won ti maa n fi oro da lorisiirisii. Oro-ise Elela: Eyi ni oro-ise ti a le fi oro-oruko ti o duro fun abo bo. b.Salaye koko ti o maa n je jade ninu won pelu apeere. Bi awon ole yii se ri opo ero ni won bere si ni yin ibon. Eni ti sanponna pa inu igbo ni won maa n sin-in si awon adahunse n, eni ti o ku sinu odo eti odo ti o ku si ni won maa n sin in si,awon. Aroko onileta. Ohun ti o maa suyo ninu ewi tabi arofo oku pipe ni. %"+&':'&E#)3%*&%.,&%"+&':'&_')3%*>&%&'&/+&'(#-'&*,&),=<%&\G.,8+4&%&'&4,&8%&(. Ipo abo : oro aropo oruko maa n sise abo bakan naa ninu gbolohun. . Yetunde means mother has come again; * Babarimisa This is a child whose father fled at his/her birth. "'(#)&$%&)%&),&'(#-'&/#/'&.,&'&):+0&?$')&'(#-'&$')*,&4,&),&%=<%(%, %(%&(+&1%)&+),*%)0&;<'=<'&%$')&'(#-'&.,&!"#$%&):+&$')*,&),&%&"+&"'&6#)&,$#"'. Oro ise asokunfa : Eyi ni oro ise ti o maa n se okunfa isele, awon oro-ise asokunfa ni; so, mu, se, ko, fi, da. won to gbe e si koto, riro yii lo maa je ki o se iku pa eni ti o pa a. . Eyi ni orisii oruko ti a ni ni ile Yoruba. Awon ona ti a n gba ya owo laye atijo ni; . Oro aropo-afarajoruko ni isesi to frajo ti oro-oruko sugbon o mu eto iye ati eni lara abuda oro aropo oruko.Awon oro aropo afarajoruko ni wonyii; emi,iwo,oun,awa,eyin, awon.fun apeere. Awon Oruko Abiso Ilo - Free download as PDF File (.pdf) or view presentation slides online. Ilu ni won, ero won si ni pe oko-kan-kun-koboodu. Bola fi ete onibara re to iyawo re leti, won si pinnu po lati fi adura ati isera bi ogun esu wo. (i) Kiko adiresi akoleta-;eyi yoo wa ni apa otun ni oke iwe. Ka awon ayoka wonyi, ki o si dahun awon ibeere ti o tele won. Bi won se n sinku oba ni pe won a te oku oba si aarin koto ti a gbe,leyin eyi won a pa obinrin mejo,won a te merin si igberi re ati merin si igbase re .won a tun pa awon giripa okunrin merin,won o te meji si egbe re otun ati osi,leyin eyi ni won yoo wa ko oku awon mokanla ti a fi rubo loju ona,ki a to de Bara sinu koto nla naa. Se anikan rin nii je omo ejo niya. Iremoje ni ewi atenudenu ti awon ode maa n lo lati dagbere fun ode egbe won ti o ba ku ati lati yo ese re kuro ninu egbe ode ti aye. 2. Loooto, onise awon. "#$%&),&%&'&=<%&"%A&,$+, $')&,<+&'&4,&"%0&!(#-'&! ogun ile ti oloogbe fi sile ni Ariyibi gbonju ba. Aina ni omobinrin ti o gbe iwo korun lati inu iya re wasi aye. '&)%&),&%"+>&4+&6#)&':'&8+:,"+"'=#)&GJ>&-,&'&4, 8%&=<%3#(%&,(#&'=#)&.,&%&"+&8%&*'& '&"+)#>&*,'&3,&,.+8'"+&"%=<%(%&!"'(#)0. Corpromutt Publihers Nig Ltd Oju iwe 182-188. Oro-oruko le je alaiseeka : Eyi ni o n tokasi awon ohun ti koseeka Ap Iyanrin, epo, omi, afefe, gaari, irun. Oro aropo afarajoruko le jeyo pelu awon wunren bii da,nko,ko.Fun apeere. [a]ayo tita [b] boolu afesegba [d] ludo. Oruko se Pataki ni ile Yoruba, awon Yoruba kii sii deede fun omo ni oruko, awon oruko Yoruba maa n ni itumo. Osodi, Meka, Soosi. Akole wo ni o ba akaye yii mu julo? (NECO 2002). Ta ni oga Bola? '&)%%&/+"#&%$+>&'&.#)&"+&-%&4,)#&'8,&%.,&'4+&6#), *,&),=<%&8+:+&6#)&%3#(%&,=<%"%&'-%)&(+>&.%<,&6#)&+"'8,,(%)0, ),=<%&.,&%&<%&.,&(,&$,/+&%&3+4+&4,&!"'(#)&/%/%&+4+&,<'(,4%>&+&:+&-,&%&.+"+&'('&,3%(,:,&+4+. Logan ni awon ode ti bere si ni fon feere foo, faa lati ji awon ara adugbo. (#-'&*,&'&"+&-'&4,)#&,$+&/#l18+).&/%/+(>&-,&'&-'&/+"#&+:+&%)=+",&6#)6#)>&-,&'&$%&$+, ),&'$#&<"#+>&-,&'&8%&8'&4,&%(%&(+>&'&3%:#>&')%&*'&"%&6#)&'0, _'&-,&,$'&%*%)6+&.,&'&),&%)6%%),&%.,&'(+&'6+&)"%&"%.,&"+&4+&%"%<%/%3+&,$+&*,0&_'&6+&-,&'&8', $,/+&%4,(,&)"%&),&,$+&'$'&(+&*,&:+&6#)&'0&/%&,$+&*,&8'&3%(%3%(%>&(,&<,&'-%)&),)#&'=#)&.,&'4+. Ategun oye maa n se akoba fun igi oko nitori gbogbo itanna igi eleso ni o n gbon danu, nipa bee, igi eleso ko ni le so to bee, omi inu odo a gbe kiakia, beeni opolopo kanga ko si ni sun omi, omi a wa di owon gogo. (i) So itumo oro oruko ati oro aropo oruko (ii) Ko ise oro-oruko ati aropo oro meji meji pelu apeere. Se ti eti ko ba gbo yinkin, inu ki i baje ipade adugbo ti won maa n se ni osu meji-meji ti di osoose latari ati jiroro lori aabo awon ara adugbo naa. The child, whether male or female, born after the twins is called Idowu. 2.Adiresi meloo ni leta si ore wa maa n ni? "'(#)&%"%*+>&,$'&/+&'(#-'&*,,&/+"#&%$+&%.,&%3#(%&6#)&':'&8+:+>&-, '&4,&-%&74&IJ&Y&I>&JT&Y&^>&J@G&Y&O>&J@Q&Y&J>&J@\&Y&J>&4,)#&'8,>&-,&'&4,&8%&8#>&<%-%))%, -,&'&-%&4,)#&'4+&6#)&$,$+>&%&"+&.#)&"+&/+&'(#-'&)%%&"4%)>&4,&%(%&%"%,4%)&)%%0, J^F&J\R&%&'&8%&-%&74&OJ&Y&J>&O^&Y&J>&QW&Y&J>&%&'&4,&8%&/+&'(#-'&*,&),=<%&GJ&Y&.,&%&<%, 6+&-,&!"'(#)&8%&4+&%.')%&$%&),)#&'1#)&=<'=<'&.,&%&<%&6+&4+0. Ibeere wa ni opin iwe fun idanrawo. 2.Ojo-ojo ni omolunrin ti o gbe iwo lorun . Gege bi owe Yoruba ti o wipe "ile la n wo, ki a to so omo loruko" A kii dede fun omo ni oruko ni ile Yoruba, ki won to fun omo loruko, won a se akiyesi iru ipo ti omo wa ni gba ti iya re bii tabi ipo ti ebi wa . Lara awon ewi atenudenu ti a ya soto fun isinku ni; Bakan naa ni won le lo awon ewi atenudenu miiran fun ayeye isinku, ki i se dandan ki o je awon ti a ko soke yii nikan. (b) ko apeere gbolohun oniponna marun-un sile, 2. Leta gbefe-;ni leta ti a ko si eniyan ti a mo dunju bii obi, ore ,ebi ,egbon, aburo,ara ile eni tabi eniyan miiran ti a mo ri. Awon to je ode aperin le awon meji yooku wo inu igbo, nibe ni won si yanju won si. Apeere: Emi ni won n ba wi. Gbogbo ohun t lrun d pt l n ork t wn j. if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[580,400],'edudelighttutors_com-medrectangle-3','ezslot_2',604,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-edudelighttutors_com-medrectangle-3-0'); if(typeof ez_ad_units != 'undefined'){ez_ad_units.push([[336,280],'edudelighttutors_com-medrectangle-4','ezslot_5',605,'0','0'])};__ez_fad_position('div-gpt-ad-edudelighttutors_com-medrectangle-4-0'); Awon omo wo ni ape ni omo amutorunwa?Omo amutorunwa ni awon omo ti a bi ni ipase ami iyanu ona ti won gba waye yato si bi a ti bi omo orisirisi ona ni won gba waye. Oruko Amutorunwa and its meaning in Yorubaland. (a) keta (b) kejidinlogun (d) kejidinlogbon. Ayinla ni o saaju awon ti o koko ba ese won soro. salaye ona ti a n gba sin awon oku wonyii; i. eni toku somi,ii. '&)%&),&':'&,4+=#)SH#+43%*R&+),-+),&.,&'&<%&8#&'(#-', +),&)%%&*'&8%&(,&%<'>&,/%& '.%&P%)-%)&-'&),&"+&-%&+),&)%%&'1#)&,<,&P%)-%)&-'&),&"+&3+, '3'&(+>&%&.#)&"+&"'&'(#-'&*,&),&')%&8,,(%)0, )"%>&),&')%&SOJO.,8+4R&%&'&-'&/+"#&':+&%(%&,=,>&.,&%&.,&4+&3%3%.%<,&-,&%&6,&'*,)&=,3,&-'>&%, /+"#&'8,&':'&.,&-'-%)&"+&(%(%>&.,&%&<%&(,&'<,(,)&, )%%%&6#)&':'&8+:+&S^3%*4R&.,&'&<%&3,&':'&-+:'>&'1#)&%.,&'-'&(+&*'&),&%:'4+/'>&/+"#&%4+, '"'(#)>&+),&)%%&*'&),&'*#)>&.,&'<,(,)&)%%&-,&<%%&(#)&.%<,&%,4%)&<,&,:#&.%<,&%,4%)&8,,(%)>, .,&'&<%&),&%,4%)&-,&'&-'-'&4+&,$'4%)&%(#)&)%%0, N),-+),&.,&'&<%&-'&'(#-'&'"#$%&*,&),=<%&SJJJ.,8+4R&/+"#&,)-&.,&'&8'&3%3%>&%, '&-'&4,)#&,$+&6+"+6+"+& .,&'&8'&3%3%>&%&'&$%&$+&),&'$#&=(++)>&%&'&(,&8'"+&6#)&+),.,&'. Ewo ni o je mo aroko ajemo isipaya? Different pre-ordained names in Yoruba Land and reasons for such names. Apeere ere bee ni Alo Pipa, ayo Tita, abbl. Bi eniyan ba teti si oku pipe yoo mo oruko eni ti o ku,awon obi re,oruko awon omo re ati oruko awon aya re(bi o ba je okunrin) tabi oruko oko re(bi o ba je obinrin).Gbara ti oku ba ti ku ni arofo oku pipe yoo ti bere titi di igba ti won yoo sin in.

Forest Park, Il Obituaries, Articles A

awon oruko amutorunwa ati itumo